ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN @DMIDI

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder dossiernummer 24296448.
Vastgesteld op 7 oktober 1999 te Rotterdam.

Artikel 1          Algemeen
a.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing zodra de opdrachtgever de bijstand van @dmiDi heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b.        In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
@dmiDi: Administratiekantoor @dmiDi, gevestigd te Capelle aan den IJssel.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van @dmiDi.
 
Artikel 2         Algemeen
a.       Alle aanbiedingen van @dmiDi zijn vrijblij­vend.
b.       Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en @dmiDi te bepalen werkzaamheden die door @dmiDi verricht dienen te worden en de voor­waarden waaronder zulks dient te geschieden.
c.       De werkzaamheden van @dmiDi (kunnen) be­tref­fen (onder meer) het voeren van een com­plete boekhouding c.q. administratie ten be­hoe­ve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaan­giften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die dienstig kun­nen zijn in verband met voormelde werkzaam­heden.
 
Artikel 3         Verplichtingen @dmiDi
a.       @dmiDi is gehouden de belangen van zijn op­drachtgever naar beste weten en kunnen te be­har­tigen, een en ander voor zover zulks, over­wegende de rechtsverhouding en de daaruit voort­vloeiende opdrachten, mogelijk en wen­se­lijk is.
b.       @dmiDi voert de hem verleende opdracht uit met inachtneming van de gebruikelijke ge­drags­regels die bij de uitoefening van zijn werk­zaamheden plegen in acht te worden ge­no­men.
c.       De wijze waarop de administratie wordt ge­voerd en de overige werkzaamheden worden ver­richt, dient, met inachtneming van even­tueel daarop toepasselijke wettelijke bepa­lingen, te voldoen aan de eisen die voort­vloeien uit de verplichtingen en verantwoorde­lijkheden van de opdrachtgever.
d.       Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerk­stel­ligen wordt niet gegarandeerd dat dit be­oogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
 
Artikel 4         Vertrouwelijke informatie
@dmiDi verplicht zich tot geheimhouding van alle ge­gevens en stukken die betrekking hebben op de op­dracht en die redelijkerwijs als geheim te zijn beschouwen. @dmiDi is niet aansprakelijk voor schen­ding van de geheimhouding door zijn mede­werkers, indien hij aannemelijk maakt deze schen­ding niet te hebben kunnen verhinderen.
 
Artikel 5         Verantwoordelijkheid voor mede­werkers
De adviseur is, onverminderd het bepaalde in ar­tikel 1403 van het burgerlijk Wetboek, verant­woor­delijk voor de in relatie met de opdracht uit­ge­voerde handelingen van door hem bezoldigde of ge­machtigde medewerkers.
 
Artikel 6         Samenwerking met derden
a.       @dmiDi kan bij de uitvoering van zijn op­dracht andere, niet tot zijn eigen kantoor be­horende deskundigen inschakelen, nadat de nood­zaak c.q. wenselijkheid daarvan in over­leg met de opdrachtgever is vastgesteld. De kosten van inschakeling van een deskundige komen, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen, voor rekening van de opdrachtgever.
b.       Tenzij daarover vooraf tussen adviseur en opdrachtgever een afwijkende regeling is ge­trof­fen, is de adviseur niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaam­heden alsmede de honorering ervan.
c.       Indien de adviseur door de opdrachtgever ver­zocht wordt om andere, niet tot zijn eigen bu­reau behorende deskundigen in te schakelen, is het in het vorige lid bepaalde van overeenkom­stige toepassing.
 
Artikel 7         Verplichtingen van de opdracht­gever
a.       De opdrachtgever dient zich te onthouden van de handelingen die het @dmiDi onmogelijk maken haar opdracht naar behoren uit te voeren.
b.       De opdrachtgever is verplicht om aan @dmiDi tijdig, volledig en op de juiste wijze de beno­dig­de gegevens, inlichtingen en bescheiden te ver­strekken die nodig zijn voor uitvoering van diens opdracht.
 
Artikel 8         Tekortkomingen van @dmiDi
a.       De adviseur is tegenover do opdrachtgever slechts aansprakelijkheid voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekort­komingen door de adviseur of door personen in zijn dienst bij de vervulling der opdracht begaan, indien en voor zover deze tekort­komingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuit­oefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
b.       De adviseur is verplicht om de hiervoor be­doelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen niet meer kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.
c.       Onder alle omstandigheden zal de verplichting van een adviseur tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van het hem totaal toekomende honorarium, betrekking heb­bende op het met de betreffende admini­stratie corresponderende boekjaar en bij ge­breke daarvan het kalenderjaar, waarin de be­treffende tekortkoming is vastgesteld.
d.       Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt 2 jaar na einde van het met de betreffende ad­ministratie corresponderende boekjaar en bij ge­breke daarvan het kalenderjaar, waarin de be­treffende tekortkoming Is vastgesteld.
e.       Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele be­las­tingcontrole over het betreffende tijdvak de adviseur niet in de gelegenheid heeft gesteld Hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de adviseur niet In de gelegen­heid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en verdere werkzaamheden naar aan­leiding van c.q. in verband met die tekort­koming hebben plaats gevonden zonder dat de op­drachtgever de adviseur daarbij betrokken heeft.
 
Artikel 9         Tekortkomingen van de op­dracht­gever
a.       Voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de door de adviseur verrichte werkzaam­heden het gevolg zijn van de omstandigheid dat de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals hier­voor onder artikel 7 aangegeven, niet, niet tij­dig of in onvoldoende mate is nagekomen, is @dmiDi daarvoor geheel niet aansprakelijk.
b.       Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal alsdan geschieden op kosten van de op­dracht­gever.
 
Artikel 10       Beëindiging opdracht door op­dracht­gever
Een opdrachtgever kan alleen schriftelijk, aange­tekend verzonden, op ieder gewenst moment een ge­geven opdracht doen eindigen.
 
Artikel 11       Beëindiging opdracht door @dmiDi
@dmiDi kan de opdracht neerleggen, indien:
-          De opdrachtgever zijn verplichtingen niet na­komt;
-          Op grond van handelingen van de opdracht­gever in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht dat zij de opdracht in stand houdt;
-          Op grond van onvoorziene, van haar wil onaf­hankelijke omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht dat zij de op­dracht in stand houdt.
 
Artikel 12       Afwikkeling opdracht na beëin­diging
a.       Bij beëindiging van de opdracht is de op­dracht­gever aan @dmiDi het aan haar toeko­men­de honorarium alsmede vergoeding van alle door haar gemaakte onkosten verschul­digd, een en ander berekend tot het moment van beëindiging van de opdracht.
b.       @dmiDi mag tot het tijdstip van volledige voldoening van het haar toekomende hono­rarium en de onkosten, alle stukken die betrek­king hebben op de betreffende opdrachten, de stukken van de opdrachtgever daaronder be­gre­pen, onder zich houden. Voor zover nodig zijn bedoelde stukken aan @dmiDi in zeker­heidseigendom overgedragen.
 
Artikel 13       Honorarium
a.       Het honorarium van @dmiDi wordt vastge­steld aan de hand van een uurtarief of in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. In het geval geen sprake is van een vast overeengekomen bedrag wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
b.       @dmiDi doet op verzoek van de opdracht­gever tevoren opgave van de geschatte kosten voor de door haar te verrichten arbeid.
c.       De factuur inzake het honorarium dient vol­doende inzicht te geven in de verrichte werk­zaamheden gedurende de periode waarover de factuur is berekend.
d.       Het tarief wordt in het algemeen bepaald door:
-    Het (financiële) belang van de door @dmiDi te verrichten werkzaamheden.
-    De opleiding en ervaring van de persoon die de werkzaamheden verricht.
-          De omvang van de opdracht.
e.       Het uurtarief wordt berekend over de gewerkte uren inclusief eventuele reistijd. Tenzij anders is overeengekomen is in het uurtarief een ver­goeding voor algemene kantoorkosten begre­pen.
f.        Het uurtarief wordt berekend met gebruik­making van de door @dmiDi gehanteerde ta­rie­ven lijst. Deze lijst wordt op verzoek van opdrachtgever toegezonden.
g.       De tarieven lijst kan per 1 januari van ieder jaar door @dmiDi worden aangepast op grond van:
-    de inflatie,
-    de opleiding en/of ervaring van de persoon die de werkzaamheden verricht.
 
Artikel 14       Reclames
Klachten betreffende de facturering dienen uiterlijk twee weken na verzending bij @dmiDi te zijn in­ge­diend, bij overschrijding van welke termijn iedere aanspraak van de opdrachtgever ter zake is vervallen.
 
Artikel 15       Betaling
a.       Tenzij anders is overeengekomen, dient de factuur te worden betaald binnen twee weken nadat deze bij de opdrachtgever is ingediend.
b.       Bij te late betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Ingeval van vertraging van betaling aan @dmiDi is de opdrachtgever aan @dmiDi een vertragingsrente verschul­digd van 1% per maand, te berekenen met in­gang van veertien dagen na het indienen van de factuur.
c.       In geval van vertraging van betaling van de factuur is de opdrachtgever aan @dmiDi voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - die door @dmiDi ter inning van haar factuur worden gemaakt. De genoemde buitengerech­te­lijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met om­zet­belasting, met een minimum van ƒ 250,-- (Î 113,45) zonder dat @dmiDi gehouden is aan te tonen dat zij de betreffende kosten in die omvang werkelijk heeft gemaakt.
d.       Indien opdrachtgever haar betalingsverplich­ting niet (tijdig) nakomt heeft @dmiDi de mo­ge­lijkheid om haar werkzaamheden op te schor­ten totdat de betalingsverplichting door opdrachtgever is voldaan.
 
Artikel 16       Bewaring en opslag admini­stratieve, fiscale en overige bescheiden
Tenzij anders overeengekomen, worden na beëin­diging van de opdracht alle daarop betrekking heb­bende, door de opdrachtgever, verstrekte beschei­den, wederom te zijner beschikking gesteld. Indien de genoemde bescheiden niet binnen één maand na een schriftelijke sommatie daartoe door de op­dracht­gever in ontvangst zijn genomen, is @dmiDi gerechtigd de bescheiden vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.
 
Artikel 17       Geschillen
Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen genoemde overeenkomsten en de daarbij behorende algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Zij worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.