Algemeen

 • Het verzoek van de belastingdienst tot het doen van aangifte, zonder de andere aanvullende bladen;
 • Huwelijkse staat, alleenstaand, gehuwd, samenwonend;
 • Sofi-nummer en geboortedata van:
  • Uzelf (als deze niet op het voorblad van uw aangiftebiljet staan);
  • en/of uw partner indien dit van toepassing is. (als deze niet op het voorblad van uw aangiftebiljet staan);
  • Van uw kinderen t/m 18 jaar;
 • Uw telefoonnummer en emailadres;
 • Uw bank-/girorekening voor uw teruggave (als deze niet op het voorblad van uw aangiftebiljet staan);

BOX I: Inkomens gegevens: Werk, uitkering, AOW en/of Pensioen 1

 • Jaaropgave van (voormalige) werkgever(s) of de laatste loonstrook met vermeldingen van cumulatieven van u en uw partner;
 • Indien u een auto van de zaak heeft en heeft gekozen voor geen prive gebruik auto, dan zijn voor het dossier de volgende gegevens relevant: Uitgebreide gegevens auto van de zaak, personen- of bestelauto, merk, type, bouwjaar, cataloguswaarde, sluitende rittenregistratie of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat er geen privé gebruik autvan toepassing is;
 • Gegevens reiskosten woon/werk boven de 10 km openbaar vervoer of fiets: afstand aantal dagen, vergoeding werkgever en OV reisverklaring of reisverklaring van de werkgever;
 • Opgave van periodieke uitkeringen (uitkeringsinstanties) en alimentatie;

BOX I: gegevens Eigenwoning 1

 • WOZ waarde woning of een aanslag onroerende zaakbelasting van betreffende aangifte jaar;
 • Overzicht rijksbijdrage voor uw eigen woning;
 • Jaaropgave van de betaalde hypotheekrente en saldper 01/01 en 31/12;
 • Afsluitdatum spaar-/levensverzekering;
 • Opgave waarde levensverzekering;
 • eventueel betaalde periodieke erfpacht;
 • Indien woning in betreffende belastingjaar is aangekocht/verkocht of bij het oversluiten van de hypotheek van de woning;
  • afrekening notaris met alle aftrekbare posten hierop vermeld én de gegevens van de oude woning;
  • Taxatiekosten;
  • Makelaarskosten;
  • Afrekening notaris oude woning indien van toepassing;
  • Opgave ontvangen depotrente;
  • In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
 • Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning, indien hiervoor een lening/hypotheek is afgesloten;

BOX I: Overige inkomsten 1

 • ontvangen uitkeringen van lijfrente en dergelijke;
 • ontvangen inkomsten uit de verhuur van onroerende zaken en daarop betrekking hebbende kosten;
 • Inkomsten uit overige werkzaamheid, zoals Freelance inkomsten;
 • ontvangen overige inkomsten;

BOX III (vermogen en overige schulden) 1

 • Jaaropgaven van bank/giro/spaar/beleggingsrekeningen van u, uw partner en kinderen tlm 18 jaar, waarop vermeld staat; saldo per 01/01/jaar en per 31/12/jaar;
 • Jaaroverzichten/opgaven van de waarde van de effecten-aandelen etc. per 01/01 en per 31/12;
 • Waarde en overige gegevens 2e woning (vakantie woning);
 • Overige kapitaalverzekeringen, saldolijfrentes e.d.;
 • Overzichten van de overige schulden per 01/01 en per 31/12;
 • Overige onroerende zaken en bezittingen

AFTREKBARE KOSTEN: inkomensvoorzieningen 1

 • Polis en de betaalde premie voor lijfrentepolissen (bijvoorbeeld in combinatie met spaarloonregeling);
 • premies voor een arbeidsongschiktheidsverzekering;
 • of andere premies voor verzekeringen inzake inkomensderving;
 • Pensioen aangroei over het voorafgaande jaar;

AFTREKBARE KOSTEN: Ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, dieet, etc. 1

 • Betaalde premie voor de ziektekostenverzekeringen (geld voor de jaren t/m 2008);
 • Zelf betaalde en niet vergoede (medische) kosten, zoals tandarts, arts, specialist, medicijnen;
 • Overzicht verplichte eigen risico;
 • Overzicht eigen bijdrage alsmede extra eigen risico voor kosten van tandarts, arts, specialist, medicijnen;
 • Bewijsstukken van betaling van de eigen bijdrage AWBZ in aangifte jaar;
 • Dieet voorschrift(en) van arts/specialist;
 • Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens de gegevens van gezinshulp/instantie van de hulpverlener;
 • Betalingsbewijzen gehoorapparaat;
 • Reiskosten van bezoek aan zoals tandarts, arts, specialist, apotheek, etc;
 • Uitgaven voor verpleging, beddengoed en hulpmiddelen (t/m 2008 vielen hier ook uitgaven aan brillen, lenzen, etc. onder);
 • Lidmaatschap Groene Kruis;

AFTREKBARE KOSTEN: Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar 1

 • Uitgaven voor levensonderhoud verstrekt aan kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft of waarvoor geen studiefinanciering werd genoten;

AFTREKBARE KOSTEN: Alimentatie 1

 • Uitgaven voor/bewijsstukken van betaalde alimentatie en gegevens ontvanger, zoals naam en adres;

AFTREKBARE KOSTEN: Studie 1

 • Uitgaven voor studiekosten (voor een beroep zoals collegegeld, boeken, computers of reiskosten);

AFTREKBARE KOSTEN: Giften 1

 • Uitgaven aan giften, zoals collectebonnen bij kerken/gemeenten, bijdrage aan kerken/gemeenten (voorbeeld: aktie kerkbalans hier vanuit georganiseerd), aan goedgekeurde instanties (conform gepubliceerde lijst door de belastingdienst), zoals giften aan goede doelen (giro555, voedselbank, etc.);
 • Periodieke giften welke voor langere tijd zijn vastgelegd;

Overige informatie 1

 • Kopie voorlopige aanslag en/of teruggave van het jaar waarvoor aangifte moet worden ingediend en een kopie van de aangifte van voorgaand jaar indien dit niet door ons kantoor is verzorgd.
 • Kopie voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet;
 • Kopieën van de ontvangen toeslagen zoals: zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindertoeslag (vanaf 2009 is dit kindgebondenbudget);
 • De definitieve beschikkingen van de ontvangen toeslagen zoals: zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindertoeslag (vanaf 2009 is dit kindgebondenbudget) van voorgaand jaar;
 • Alle overige correspondentie/documenten die u van de belastingdienst heeft ontvangen over het jaar waarvoor aangifte wordt gedaan;
 • Alles wat volgens u van belang kan zijn voor de verzorging van uw aangifte;

1 Alleen nodig indien voor zover voor u van toepassing is